קרנות השתלמות למורים וגננות

קרנות השתלמות למורים וגננות פועלות כחברה מעורבת בבעלות הסתדרות המורים וממשלת ישראל ומנוהלות על ידי משרד החינוך והתרבות, הסתדרות המורים בישראל, משרד האוצר והשלטון המקומי. הבנק הבינלאומי משמש כמנהל התפעולי של הקרן המיועדת להשתלמות ו /או שבתון ובנק מסד משמש כמנהל התפעולי של קרן "המקור" שאינה מיועדת לשבתון ו / או השתלמות.

קרנות השתלמות למורים וגננות הן סקטוריאליות ונועדו לאפשר לציבור המורים והגננות לצאת לשנת שבתון ו /או שנת השתלמות בתחומים שונים הנוגעים לעיסוקם המקצועי. נושאי הלימוד המאושרים מוגדרים במאגר רשמי של לימודי החובה ולימודי השלמה ובמהלך שנת ההשתלמות / השבתון מקבלים המורים והגננות המשתלמים מענקים חודשיים ושכר לימוד הממונים באמצעות קרן ההשתלמות שלהם. לרשות ציבור המורים והגננות קיימות שני סוגי קרנות השתלמות לבחירה:

  • קרן השתלמות למורים וגננות ה מיועדת לשנת שבתון או השתלמות.
  • קרן "מקור" למורים וגננות המיועדת לחסכון ולא לשנת שבתון או השתלמות

קרנות השתלמות למורים וגננות מציעות לעמיתים החוסכים בהן מסלול רגיל ומסלול מקוצר ואינן כוללות תוכנית ביטוח לעמיתיהן. בשני המסלולים, הרגיל והמקוצר כולל הרכב הנכסים עד 50% אגרות חוב ממשלתיות סחירות, עד 30% ניירות ערך סחירים, עד 20% אגרות חוב אחרות ויתרתו מושקעת במזומנים ושווי למזומנים, פיקדונות והלוואות והשקעות אחרות.

מדיניות העברת הכספים מאפשרת לעמיתי קרנות השתלמות למורים וגננות להעביר את סכומי החיסכון לקרן השתלמות בחברה מנהלת אחרת. העברת הכספים מתבצעת בכפוף לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים לעניין העברת כספים בין קופות גמל במזומן בלבד ומשתנה בין המסלול הרגיל למקוצר, כדלקמן:

  • מסלול רגיל – במסלול זה ניתן להעביר כספים מקרן השתלמות מיוחדת למורים לקרן השתלמות אחרת , ובלבד שהעמית יוכל למשוך את הכספים שנצברו בסכום חד פעמי בהתאם לתקנון הקרן. על מנת למשוך את הכספים מקרן ההשתלמות המקבלת אליה הם הועברו חייב העמית להמתין שש שנים ממועד הפקדה ראשונה ולעמוד בקריטריונים למשיכת כספים. במקרה בו העמית זכאי להעביר את הכספים תתבצע ההעברה בהתאם לקריטריון המשיכה / העברה בצירוף מסמכים מתאימים לקריטריון. העברת הכספים לפי חלק העובד בתוספת מלוא חלק המעביד תתבצע בהתאם לקריטריון הפרישה לגמלאות או פרישה לפני גיל פרישה בלבד.
  • מסלול המקוצר (קרן "מקור") – מסלול זה מאפשר לעמיתי קרנות השתלמות למורים וגננות להעביר את הכספים שצבר לכל קרן השתלמות אחרת גם אם אינו ו זכאי למשוך את הכספים והכספים אינם נזילים ובתנאי שחלפו שש נים ממועד ההפקדה הראשונה.

מדיניות משיכת הכספים מאפשרת לכל אחד מעמיתי קרנות השתלמות למורים וגננות למשוך את כספי החיסכון בתום תקופת חיסכון של שש שנים החל ממועד הפקדה ראשונה. יחד עם זאת גם מדיניות משיכת הכספים מחייבת התנהלות שונה בכל אחד מהמסלולים תוך עמידה בקריטריונים של גיל, וותק, פיטורים, הפסקת עבודה, פרישה מעבודה עקב נכות או מסיבות רפואיות, או מעבר לתפקיד שלנבחר ציבור כל שהוא. כמו כן, קיימים נהלים לגבי הסכום אותו זכאים עמיתי קרנות השתלמות למורים וגננות למשוך בטווח של חלק העובד כולל 100% מחלק המעביד, חלק העובד ורק 89% מחלק המעביד או משיכת חלק העובד בלבד

קבלת הצעת קרן השתלמות

מלא את הפרטים הבאים ותקבל הצעת קרן השתלמות ללא כל התחייבות מצדך

אני מאשר/ת קבלת דוא"ל בנושא חדשות, עדכונים, מבצעים ופרסומות מאתר קרדיט ישראל

 y