השתלמות מורים ומפקחים

השתלמות מורים ומפקחים היא קרן השתלמות סקטוריאלית למורים בבתי הספר העל יסודיים, בסמינרים ובמכללות. הקרן פועלת בניהולם המשותף של משרד החינוך והתרבות, מרכז השלטון המקומי וארגון המורים והוקמה במטרה לאפשר לעובדי ההוראה לצאת לשנת השתלמות בנושאי ההשתלמות המאושרים. הבנק הבינלאומי הראשון משמש כמנהל התפעולי של קרן השתלמות מורים ומפקחים ובמהלך שנת ההשתלמות מממנת הקרן את לימודיהם של העמיתים הזכאים ומעניקה להם מענק חודשי בכפוף לתקנותיה ונהליה.

קרן השתלמות מורים ומפקחים מציעה לעמיתיה שני מסלולים המאפשרים חיסכון לקרן השתלמות ולמטרות חיסכון גרידא:

  • המסלול הרגיל המיועד ליוצאים לשנת השתלמות מטעם קרן ההשתלמות.
  • המסלול המקוצר שהוא למעשה "קרן מישור" המיועדת לחיסכון בלבד ולא לשנת השתלמות.

הרכב הנכסים בשני המסלולים כולל השקעה של עד 40% מהכספים באגרות חוב ממשלתיות סחירות, עד 30% ניירות ערך סחירים, עד 25% אגרות חוב סחירות אחרות ויתרת ההשקעה משלבת מזומנים ושווי למזומנים, פיקדונות והלוואות והשקעות אחרות. עובדי ההוראה שאינם רשאים להצטרף לקרן מסיבה כל שהיא ולחסוך במסלול הרגיל יכולים לעשות זאת בקרן "מישור" שהינה מסלול מקוצר של קרן השתלמות מורים ומפקחים. שני המסלולים הרגיל והמקוצר של קרן השתלמות מורים ומפקחים אינם כוללת תוכנית ביטוח למורים בבתי הספר העל יסודיים, במכללות ובסמינרים שהינם עמיתי הקרן.

הקריטריונים למשיכת כספי החיסכון שנצברו בקרן השתלמות מורים ומפקחים שונים בכל אחד מהמסלולים. במסלול המקוצר "קרן מישור" יכולים העמיתים למשוך את כספי הפיקדון בתום שש שנות חיסכון החל ממועד ההפקדה הראשונה או בתום 3 שנות חיסכון במידה והגיעו לגיל פרישה. במקרה של פטירה יוכלו יורשיהם למשוך את הכספים בכל עת כאשר משיכת כספים לפני תום 6 שנות החיסכון תחויב במס הכנסה בשיעור של 45% מחלק המעסיק, רווחי המעסיק ורווחי העובד. כמו כן יכולים העמיתים למשוך את הכספים שצברו בקרן השתלמות מורים ומפקחים לצורך השתלמות.

המסלול הרגיל מאפשר לעמיתי קרן השתלמות מורים ומפקחים למשוך כספים בהיקפים שונים על פי קריטריונים הנוגעים להיקף המשיכה. עמית זכאי  למשוך את מלוא חלקו יחד עם 100% חלק המעביד בתנאי שחלפו 6 שנים ממועד ההפקדה הראשונה או לאחר 3 שנים בהתאם לחוק גיל פרישה אן במקרה של פטירה בו תבוצע המשיכה על ידי יורשיו. משיכת מלוא חלק העובד ו-89% מחלק המעביד כפופה לקריטריונים נוספים המתייחסים לגיל (גיל פרישה או קודם לכן), וותק בעבודה (15 שנים ומעלה), כמות הפעמים שיצא העמית להשתלמות על חשבון הקרן, פיטורים, הפסקת עבודת ההוראה, פרישה מעבודה עקב נכות או מצב בריאותי ירוד כמו גם מעבר לתפקיד של נבחר ציבור. במידה והעמית אינו עומד באף אחד מהקריטריונים שהוזכרו לעיל הוא יוכל למשוך את חלקו בלבד

מזכיר ומנכ"ל קרן השתלמות מורים ומפקחים משמשים כמזכירות הקרן כמו גם כועדת חריגים. צוות מקצועי מטעם הנהלת הקרן מטפל בתכניות הלימודים, אישורן, שינויים בתכנית הלימודים, הנפקת אישורי ותק ובבעיות חריגות. מנהל התיקים של הקרן מנהל את תיק ההשקעות על פי אמות המידה ועקרונות הממשל התאגידי המנחים אותו בקבלת החלטת ההשקעות תוך שקיפות ומדיניות השקעות המשרתת את טובת כלל ציבור המשקיעים בקרן.

קבלת הצעת קרן השתלמות

מלא את הפרטים הבאים ותקבל הצעת קרן השתלמות ללא כל התחייבות מצדך

אני מאשר/ת קבלת דוא"ל בנושא חדשות, עדכונים, מבצעים ופרסומות מאתר קרדיט ישראל

 y