תנאי שימוש

 

י.כ. כרמל גרופ בע"מ, ח.פ. 514342625 (להלן: החברה) מודה לכם על שבחרתם לעשות שימוש באתר www.credit-il.co.il (להלן: האתר), הנמצא בבעלות החברה.

השמות "קרדיט ישראל" ו- www.credit-il.co.il נמצאים בבעלות החברה ואין לאיש, למעט מי שהורשה לכך בכתב על ידי החברה, זכות לעשות בהם שימוש כלשהו.

 

1.    תחולה -  הוראות תקנון זה (להלן: התקנון) יחולו לגבי כל מבקר ו/או גולש ו/או משתמש אחר (בכל צורה שהיא) באתר (להלן ביחד: משתמש). החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את התקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי.  בעשותכם שימוש באתר, אתם מסכימים לתנאי תקנון זה במלואם וללא תנאי או סייג.

2.    מטרת האתר – האתר מכיל מידע פיננסי מכוון (לרבות בכל הקשור להלוואות, משכנתאות, ביטוח, פנסיה, בנקים, כרטיסי אשראי, השקעות, שוק ההון, בתי השקעות, ניהול תקציב משפחתי, ליסינג ועוד) המיועד לאפשר לקהל המשתמשים, בישראל ומחוצה לה, לאסוף מידע פיננסי עדכני. בנוסף, יהיו באתר הפניות (להלן: לידים) לגופים פיננסיים שונים, לרבות חברות ביטוח, סוכני ביטוח, חברות אשראי, בנקים, בתי השקעות, וספקי שירותים פיננסיים אחרים (להלן: נותני שירותים) אשר מהם ניתן לרכוש שירותים פיננסיים שונים באופן ישיר (ללא התערבות החברה וללא קשר לאתר).

3.    אחריות לגבי מידע המפורסם באתר – האתר ו/או החברה אינם גוף פיננסי, וכל המידע הכלול ו/או המופיע באתר (להלן: המידע) מוגש ועומד לרשות המשתמשים "כמו שהוא", ללא שנערכה לגביו כל בדיקה על ידי החברה וללא כל המלצה ו/או מצג ו/או הצהרה ו/או הבטחה כלשהי בקשר עם נכונותו ו/או אחרת, על ידי האתר ו/או החברה.  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר, כי הצגת הלידים באתר אינה מהווה המלצה ו/או הבעת דעה ו/או הצעה ו/או הכוונה ו/או ייעוץ מצד החברה ו/או האתר בקשר למתן כל שירות פיננסי ו/או לגבי אופיים של נותני השירותים ו/או השירותים הניתנים על ידם, תכונותיהם, טיבם, יכולתם של נותני השירותים להעניק את השירותים, מחירם בשוק החופשי וכיו"ב, ואין באמור במידע בכדי להוות תחליף לייעוץ ובחינה מקצועית ופרטנית בהתאם לנתונים האישיים של כל משתמש.

4.    היחסים בין האתר לבין נותני השירותים – נותני השירותים אינם נמצאים בבעלותה המלאה או החלקית של החברה ואין לחברה שליטה כלשהי על פעילותם. ההתקשרות, ככל שתהיה כזו בין מי מהמשתמשים לבין מי מנותני השירותים, הרי שהיא תעשה באופן ישיר בין המשתמש לבין נותן השירותים הרלוונטי, ללא כל התערבות של החברה ועל אחריותו הבלעדית של המשתמש. לפיכך, החברה לא יכולה להיות והיא אינה אחראית לטיב ולאיכות השירותים המוצעים על-ידי נותני השירותים, לאמיתות התוכן הכלול בהם או לכל עניין אחר הקשור בשירותים הנ"ל.

5.    פורומים
5.1.    באתר מתפרסמים גם תכנים אשר מקורם במשתמשי האתר, לרבות פורום גולשים, המאפשרים, בין היתר, החלפת מידע, תכנים ורשמים, לרבות המלצות, בין משתמשי האתר ("המלצה/ות"). פרסום המלצות, כתיבת תגובה להמלצות, וכן פרסום הודעות בפורום הגולשים פתוח לשימושם של משתמשים אשר נרשמו כגולשים רשומים. הצפייה בהודעות המפורסמות בפורומים ובהמלצות פתוחה לצפייה לכלל הגולשים.
5.2.    החברה אינה אחראית לכל שינוי ו/או תיקון ו/או השמטה ו/או חבלה ו/או נזק מכל סוג שהוא שנעשה לתכנים אשר הועלו על-ידי המשתמשים לפורום ו/או נכתבו על-ידי משתמשים במסגרת ההמלצות. ייתכן כי מסיבות שונות שאינן בשליטת החברה ישונו ו/או ימחקו תכנים המפורסמים בפורומים ו/או במסגרת ההמלצות והחברה לא תישא בכל אחריות בנדון.
5.3.    החברה רשאית לבטל את הפורומים ו/או ההמלצות ו/או התגובות, להחליף מנהל פורום, לשנות, מעת לעת, את מבנם, מראם וזמינותם של השירותים והתכנים שבהם וכן לא לפרסם המלצות ו/או תגובות או להסירן  והכול ללא הודעה מוקדמת ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
5.4.    בעשותך שימוש באתר במסגרת מסירת תכנים לפרסום באתר, לרבות פרסום בפורומים ו/או בהמלצות, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה אשר עשויה לנבוע מכך ועליך להימנע מלפרסם בו: (1) תכנים שהעלאתם ו/או תוכנם בלתי חוקיים ו/או נועדו למטרות בלתי חוקיות ו/או הפוגעים בפעילות האתר; (2) תכנים בעלי אופי גזעני, פוגעני ו/או שיש בפרסומם משום לשון הרע ו/או עבירה על חוק כלשהו; (3) תכנים העלולים לפגוע ו/או להזיק ברגשות הציבור, לרבות כל תוכן בעל אופי מעליב, משמיץ, טורדני או פוגע העלול לפגוע ברגשות הציבור; (4) כל תוכן העלול להוות בסיס לקובלנה פלילית ו/או תביעה אזרחית או מהווה הפרה של כל חוק ישראלי, לרבות תוכן בלתי חוקי ו/או תוכן המעודד, מסייע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית ו/או עוולה נזיקית לפי דיני מדינת ישראל; (5) כל תוכן הפוגע ו/או עלול לפגוע בשם הטוב של החברה ו/או צד שלישי כלשהו; (6) כל תוכן העלול להוות הטעייה ו/או כל תוכן הידוע למשתמש כשקרי, מטעה או מסולף; (7) תכנים הפוגעים בפרטיות; (8) תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך; (9) תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו; (10) כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם ו/או (11) תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא. יובהר כי החברה רשאית שלא לפרסם ו/או להסיר כל תוכן אשר כולל אחד או יותר מהסעיפים האמורים.
5.5.    ייתכן שהתכנים אשר מתפרסמים בפורום ו/או בהמלצות אינם אמיתיים ו/או מדויקים ו/או נכונים, במלואם או בחלקם. החברה אינה אחראית לכל נזק, הפסד, חסרון כיס או הוצאה שייגרמו לך אם תפעל על בסיס המידע, התכנים או המסרים המפורסמים בפורומים ו/או בהמלצות וכל הסתמכות עליהם הינה באחריותך הבלעדית.
5.6.    תכנים שיפורסמו בפורומים ו/או בהמלצות יהיו חשופים לכלל גולשי רשת האינטרנט. החברה לא תישא כלפי המשתמש באחריות ביחס לתגובות אשר יתקבלו ביחס לפרסום בפורומים ו/או בהמלצות, או לכל תוצאה ו/או נזק ו/או חסרון כיס שתגרם למשתמש או לרכושו בעקבות התגובות הנ"ל. החברה לא תישא כלפי המשתמש באחריות לשימוש אשר ייעשה על ידי צד שלישי כלשהו בתכנים אשר פורסמו על-ידי המשתמש באתר.
5.7.    יובהר, כי נציג מטעם החברה ו/או נותני השירותים נשוא ההמלצות יהיה רשאי להגיב לפורמים ו/או להמלצות ו/או לתגובות, בכפוף לתנאי השימוש.

6.    אבטחה ופרטיות – אנו משתמשים בטכנולוגיות מתקדמות לשם הגנה על מידע פרטי אשר יימסר על ידכם, ככל שיימסר (להלן: מידע פרטי). אנו נהיה זכאים להחליף את דרכי אבטחת המידע הפרטי על פי שיקול דעתנו. אנו ננקוט בצעדים סבירים לשם הבטחת המידע הפרטי ומתחייבים שלא להעביר מיוזמתנו וללא הסכמתכם את פרטיכם האישיים לגורמים חיצוניים כלשהם. אנו נהיה זכאים להשתמש במידע הפרטי לצרכינו שלנו, ונהיה זכאים לשלוח אליכם דואר אלקטרוני ולפנות אליכם בכתב בכל מידע בדבר מבצעים של החברה, חידושים באתר, פירסומות וכיו"ב, אלא אם בחרתם וסימנתם כי אינכם מעוניינים בכך.

7.    הגבלת אחריות – אנו נהיה פטורים מכל אחריות הקשורה במערכת היחסים שביניכם לבין נותני השירותים ו/או מכל אחריות לגבי מצגים כלשהם שנמסרו על ידי נותני השירותים, לרבות תיאור השירותים המוצעים, זמינותם, מועדם, מחירם ומיגבלות כלשהן המוטלות בקשר אליהם אם בכלל, ולא נהיה אחראים בכל דרך שהיא לכל נזק ו/או פגיעה, בין ישירים ובין עקיפים, מכל סוג שהוא, שייגרמו למשתמשים כתוצאה משימוש בשירותים של נותני השירותים ו/או בשל הסתמכות על מידע כלשהו המפורסם באתר. כמו כן אנו נהיה פטורים מכל אחריות בגין פירסומים שונים שפורסמו באתר, לרבות בגין הוצאת לשון הרע, פגיעה בפרטיות וכיו"ב.

כמו כן אנו נהיה פטורים מכל אחריות בכל מקרה של תקלות הנובעות מבעיות תקשורת, וירוסים, תולעים, באגים וכיו"ב בעיות אופייניות לאינטרנט ו/או למחשבים. האתר מכיל קישוריות (לינקים) לאתרים אחרים ברשת האינטרנט. לחברה אין כל שליטה או אחריות על תוכנם, חוקיותם, תקינותם של האתרים או התכנים של צדדים שלישיים. כל מי שיעשה שימוש באתר או באתרים הנ"ל (לרבות באתרים להם מבוצעת הפניה אוטומטית על ידי האתר), יעשה זאת על אחריותו בלבד.

בכל מקרה: (א) החברה לא תהיה אחראית בגין כל נזקים עקיפים או תוצאתיים; (ב) חבות החברה בכל עילה משפטית שהיא, לא תעלה על 100 ₪. החברה, בעליה ו/או כל הפועל מטעמה לא יהיו אחראים לכך שהשרת אשר באמצעותו עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של המשתמש או בציוד אחר של המשתמש כאשר הוא נכנס לאתר ו/או משתמש באתר.

8.    בעלות ושמירה על זכויות – האתר, עיצובו, אירגונו, תוכנו, המידע האצור בו הם בבעלותה המלאה של החברה או של נותני השירותים או המפרסמים באתר, לפי העניין. האתר וכל תוכנו מוגנים באמצעות חוקים שונים המגנים על בעלי הזכויות בו ובחלקיו, לרבות זכויות קנין רוחני שונות. כל משתמש אינו רשאי לבצע פעולה כלשהי אשר יש בה כדי לפגוע בזכויות הקנין, לרבות הקנין הרוחני, של בעלי הזכות. אין לעשות באתר, או בכל חלק ממנו, כל פעולה, למעט שימוש בו על פי מטרתו. החברה אוסרת על המשתמשים באתר לבצע בו כל פעולה שיש בה כדי להביא לשינוי האתר או כל חלק ממנו.

9.    דין חל ושיפוט – התקנון וכל הקשור באתר נמצא בשיפוטו של הדין הישראלי. כל מחלוקת שהיא בין משתמש כלשהו לבין החברה בשל פעילות באמצעות האתר תתברר בישראל בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב בלבד.

10.    פרשנות – האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים. השימוש בלשון זכר ו/או נקבה ו/או יחיד ו/או רבים נעשה מטעמי נוחות בלבד. בכל מקום בו נעשה השימוש בגוף ראשון, נעשה הדבר בשמה של החברה.

על ידי גלישה ו/או כל שימוש אחר באתר, הנך מאשר כי: (א) קראת את התקנון במלואו, הבנת את כל הוראותיו ואתה מסכים לכל התנאים הנכללים בו. בכל מקרה של אי בהירות אנו ממליצים לך ליצור איתנו קשר על פי פרטינו המופיעים באתר; (ב) כי אתה מעל גיל 18 ובעל כשרות משפטית.