קופת גמל

עד לשנת 2005 היוו קופות גמל מכשירי חסכון לחסכונות לטווח ארוך אשר זיכו את החוסכים בהם בהקלות מס שונות. כתוצאה ממהפיכת הפנסיה אשר החלה לרקום עור וגידים בארץ בשנת 2005 גם קופות גמל שינו את אופיין והפכו לחסכונות פנסיונים המיועדים לגיל הפרישה ברובן.

סוגי קופות גמל

קופות גמל הינן שם כולל לסוגים רבים של מכשירי חסכון אשר בחלקם מיועדים עבור מעסיקים וחלקם מיועדים עבור כל החפץ בכך. במסגרת קופות גמל אשר מיועדות למעסיקים ניתן למצוא קופות גמל לפיצויים, קופת גמל מרכזית לפיצויים, קופת גמל לדמי מחלה וקופות גמל למטרות שונות נוספות (כאשר קופות גמל חדשות מסוג זה אינן מאושרות).

במסגרת קופות גמל אשר מיועדות לכל החפץ בכך ניתן למצוא את קופות הגמל לעובדים שכירים, קופות גמל לעובדים עצמאיים, קופות השתלמות לשכירים וקופות השתלמות לעצמאיים.

קופת גמל – מדיניות ההשקעות

מדיניות ההשקעות בקופות גמל מוסדרת בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) 2005, בתקנות מס הכנסה תחת כללים לאישור ולניהול קופות גמל, 1964, בפקודת מס ההכנסה ובתקנות שונות מטעם נציבות מס ההכנסה.

קופות גמל שונות מנוהלות על ידי גופים פיננסים שונים אשר מפרסמים תקנון מפורט לגבי הסדרת אופן פעילותה ומדיניות ההשקעה של קופת הגמל הנידונה.

עמיתי קופת גמל

אנשים המפקידים וחוסכים בקופות גמל השונות נקראים עמיתים. לכל עמית בקופת הגמל חשבון נפרד אשר אינו נתון לערבות הדדית בין העמיתים השונים בקופה. מנהלי קופות גמל מנהלים את מכלול ההשקעות והתשואה נחלקת בין העמיתים השונים על פי יחס השקעותיהם בקופה.

עמיתים נחלקים לעמיתים שכירים, עמיתים עצמאים – אשר יכולים להיות שכירים או עצמאים, ועמיתים אשר הינם מעסיקים. לכל אחד מסוגי העמיתים השונים ניתנות הטבות מס שונות בהתאם לסוג העמית.

משיכת כספים מקופת גמל

עד לשנת 2005, קופות גמל היוו מכשירי חסכון לטווח ארוך. מקץ 15 שנות חסכון רשאי היה החוסך למשוך את הכספים הצבורים בקופות הגמל כרצונו ועל פי שיקול דעתו. החל מה-1.1.2008 שונתה מדיניות הממשלה ביחס לקופות גמל וכספים אשר הופקדו בקופות גמל לאחר תאריך זה מיועדות לקצבת פנסיה לאחר גיל הפרישה. ניתן למשוך כספים אלו החל מגיל 60 בצורת קצבה חודשית.

כיוון ורבות מקופות הגמל אינן משלמות לקצבה ונועדו לחסכון הוני, הסכום אשר נצבר בהן עובר לקרן המשלמת לקצבה ומשולם באמצעות קרן הפנסיה.

סכומים אשר הופקדו בקופות גמל לפני שנת 2005 ניתן למושכם כסכומים הוניים, ובלבד כי חלפו 15 מיום תחילת החסכון. את הסכומים המיועדים לקצבה ניתן להפנות לקרן המשלמת לקצבה החל מחמש שנים מיום תחילת החסכון.

משיכות מקופות גמל בהתאם למדיניות הנהוגה מזכות בפטור ממס עבור הסכומים אשר נמשכו.

הטבות מס בקופת גמל

הטבות המס מהן נהנים עמיתי קופת גמל הן ניכוי מס, זיכוי מס ופטור ממס.

בעת ההפקדה נהנים העמיתים בקופות גמל לעמיתים שכירים מזיכוי במס. הזיכוי מחושב על ידי המעסיק ובא לביטוי בתלוש השכר. ההפקדות אותן מבצע המעסיק לקופות גמל של עובדיו מזכות את המעסיק בהוצאה מוכרת למס.

בקופות גמל לעמיתים עצמאיים העמיתים זוכים בעת ההפקדה לזיכוי וניכוי במס. האחריות על הבאת ההפקדות לידיעת מס הכנסה היא בידי המפקיד. עמית שכיר יעביר את האישור על ההפקדה לחשב השכר במקום בו הוא מועסק, או ימלא טופס 135 – בקשה להחזרי מס לשכיר בתום השנה. עמית עצמאי יצרף אישורים על הפקדותיו לדו"ח השנתי אותו הוא מגיש.

בעת משיכת הכספים בהתאם למדיניות משיכת הכספים המוכרת, הרווחים אשר נצברו על ההפקדות לקופות גמל פטורות ממס במידה והמשיכה נעשתה בגיל 60 פלוס לקופות גמל לעצמאיים, ו-64 לאשה או 67 לגבר בקופות גמל לשכירים. רווחים שנצברו על כספים שהופקדו בין השנים 2003-2008 חייבים במס אלא אם כן הם נמשכים בגיל הפרישה.

דמי ניהול בקופת גמל

דמי הניהול המקסימאליים לקופות גמל קבועים בחוק ועומדים על 0.167% לחודש מהיתרה בחשבון העמית. קופות גמל רשאיות לגבות עד סכום זה או למטה ממנו.

עמית רשאי להעביר את הכספים אשר נצברו לזכותו בקופת גמל לתגמולים לקופה גמל לתגמולים אחרת ללא איבוד זכותו לותק בקופה וללא תשלום קנס.

דואג לפנסיה שלך?

מלא את הפרטים הבאים ותקבל הצעה אטרקטיבית של ביטוח פנסיוני ללא כל התחייבות מצדך

אני מאשר/ת קבלת דוא"ל בנושא חדשות, עדכונים, מבצעים ופרסומות מאתר קרדיט ישראל

 y