ביטוח חיים

פוליסות ביטוח חיים (ריסק או ריזיקו) הן פוליסות אשר באות להבטיח כי במקרה מות המבוטח יזכו אלו אשר מוגדרים כמוטבים בפוליסת ביטוח חיים בפיצוי כספי אשר יאפשר להם להמשיך ולהתקיים בכבוד ולעבור את התקופה הקשה לאחר מותו של המבוטח ללא קשיים נוספים.

ביטוח חיים יכול להגיע עם או בלי כיסוי עבור מקרי אובדן כושר עבודה, וכן עם או בלי מרכיב חסכון לתקופת הפנסיה. ביטוח חיים עם מרכיב חסכון אשר נרכש עבור עובדים שכירים נקראגם ביטוח מנהלים ואילו מסלולי ביטוח חיים עם מרכיב חסכון לפנסיה המיועדים לעצמאיים נפתחו אף הם לאחרונה מאשר והחל משנת 2011 יהיו אף העובדים העצמאיים חייבים בפתיחת חסכון פנסיוני על פי החוק.

ביטוח חיים – גבול סכום הפיצויים

פוליסת ביטוח חיים הינה הסכם פרטי בין המבוטח וחברת הביטוח אשר אינו מתוקנן על פי חוק ומשום כך לא קיימת הגבלה לגבי סכום הביטוח בו יבוטח המבוטח. המגבלה על סכום הביטוח נובעת מהסכמתה של חברת הביטוח לבטח את המבוטח בסכום המבוקש ויכולתו ורצונו של המבוטח לשלם פרמיית ביטוח בגובה אשר חברת הביטוח דורשת עבור ביטוח בגובה הסכום אשר נקבע.

ביטוח חיים – ריבוי פוליסות ביטוח חיים

פוליסות ביטוח באות לפצות את המבוטח עבור נזק אשר נגרם לו בפיצוי כספי אשר יבטיח החזרת המצב לקדמותו. במצבים של מות המבוטח, לא ניתן להשיב את המצב לקדמותו, ומשום כך אין הגבלה לא על סכום הביטוח ולא על מספר פוליסות ביטוח חיים אותן ניתן לרכוש. חברות ביטוח אחדות דורשות כי המבוטח יודיע על כוונתו לרכוש פוליסת ביטוח חיים נוספת, אך על פי רב אין מניעה מרכישת מספר פוליסות ביטוח חיים עבור אותו המבוטח.

במקרה בו למבוטח מספר פוליסות ביטוח חיים שונות, בקרות מקרה ביטוחי ומות המבוטח יזכו המוטבים בפיצוי כפי אשר נקבע בפוליסת הביטוח, כאשר הפיצוי הינו מצטבר לכל סכומי הביטוח הנקובים בכל פוליסות ביטוח חיים אשר ברשותו של המבוטח.

במקרים בהם ניתן לתבוע פיצוי עבור המקרה הביטוחי, כדוגמת תביעה בגין רשלנות רפואית, סכומי הביטוחי אשר ישולמו יגיעו בנוסף לסכום אשר יתקבל מתביעת הפיצויים וללא קשר אליה.

 

ביטוח חיים – הודעה על החמרה במצב הבריאותי של המבוטח

חברות הביטוח אינן רשאיות לבטל פוליסות ביטוח חיים באופן חד צדדי אלא במקרים בהם התגלה חוסר גילוי נאות מצידו של המבוטח. משום כך, לאחר חתימת חוזה ביטוח חיים, מתוך הנחה כי לא נעשה ניסיון מרמה מצידו של המבוטח וכי כל העובדות הנוגעות לעניין ביטוח החיים היו ידועות לחברת הביטוח בעת החתימה על חוזה הביטוח, אין המבוטח מחויב בהודעה על שינוי מצב בריאותו לחברת הביטוח והיא מצידה אינה רשאית לשנות את תנאי הביטוח מרגע אשר נקבעו.

במידה והתגלה לחברת הביטוח כי היה מדובר בחוסר גילוי נאות, רשאית חברת הביטוח לבטל באופן חד צדדי את פוליסת ביטוח חיים אשר נחתמה עם המבוטח תוך תקופה אשר אינה עולה על שלוש שנים. במקרים בהם הוכחה כוונת מרמה מצידו של המבוטח, רשאית חברת הביטוח לבטל פוליסת ביטוח חיים באופן חד צדדי משך כל אורך הביטוח.

המקרה הנוסף בו ראשית חברת הביטוח לבטל ביטוח חיים הוא במקרה בו הופסקו התשלומים עבור פוליסת ביטוח חיים, ובלבד כי לא התקבלו לפחות שתי הודעות בכתב בנוגע לאי תשלום. במקרה בו מדובר במוטב אשר נקבע בקביעה בלתי חוזרת יש להודיע על ביטול הביטוח אף למוטב זה.

ביטוח חיים – מוטבים

בפוליסות ביטוח חיים רשאי המבוטח לקבוע מי יהיו המוטבים אשר כספי הפוליסה יועברו אליהם. במידה ולא נקבעו מוטבים, המובטים יהיו אלו הקבועים כברירית מחדל על פי חוק – בן או בת הזוג וילדיו של המוטב. במידה ונקבע כי המוטב יהיה בן או בת הזוג ללא ציון שמו של המוטב, מי שהיה בעת קרות המקרה הביטוחי בן או בת זוג של בעל פוליסת ביטוח חיים יקבל את כספי הביטוח.

במידה והוגדר כי המוטבים הינם הצאצאים ללא ציון שם מפורש, כל הילדים, לרבות אלו אשר נולדו או אומצו בטווח של 300 ימים לאחר המקרה הביטוחי יחשבו כמוטבים.

ניתן להגדיר בפוליסת ביטוח חיים מספר מוטבים תוך ציון מפורש של חלקו של כל מוטב בכספי הפוליסה. במידה וצוינו מספר מוטבים ללא חלוקה מפורשת, כספי ביטוח חיים יחולקו באופן השווה בשווה.

במידה ומת המוטב לפני קרות המקרה הביטוחי יועברו הכספים להם הוא זכאי לשאריו על פי חוק הירושה. המידה ומצויינים שמות המוטבים מספיק להראות לחברת הביטוח תעודה פטירה של המבוטח על מנת להוציא את פוליסת ביטוח חיים לפועל. במקרים בהם שמות המוטבים אינם מצויינים באופן מפורש יש להמתין לצו ירושה, דבר העלול לקחת זמן רב. משום כך רצוי להגדיר באופן מפורש ושמי, מי הם המוטבים לפוליסת ביטוח חיים.

לקבלת הצעת ביטוח חיים

מלא את הפרטים הבאים ותקבל הצעה אטרקטיבית לביטוח חיים ללא כל התחייבות מצדך

מוות נכות  אובדן כושר עבודה 

כן לא 

אני מאשר/ת קבלת דוא"ל בנושא חדשות, עדכונים, מבצעים ופרסומות מאתר קרדיט ישראל

 y