קרן גמלאות לחברי דן

קרן פנסיה משלבת אלמנטים ביטוחיים עם מסלולי חיסכון לטווח ארוך, אשר מדינה ישראל מעודדת את אזרחיה לחסוך בהם. קרנות הפנסיה נועדו לעובדים במעמד שכיר ועצמאי והתשלומים אליהן מופרשים עבור השכירים על ידם בשיתוף עם מעסיקיהם, כאשר העצמאים מפרישים את התשלומים בעצמם. ההפקדות נצברות בקרנות הפנסיה עד גיל הפרישה ומבטיחות לגמלאי הפורש הכנסה חודשית למשך כל חייו, כמו גם למבוטחים הסובלים מאובדן כושר עבודה או שנפטרו בטרם עת.

"דן" חברה לתחבורה ציבורית בע"מ הקימה את קרן גמלאות לחברי דן המיועדת לחברי "דן" בלבד, על מנת לאפשר להם ליהנות מתוכנית פנסיה ייחודית לעובדי חברה. חבר קרן גמלאות לחברי דן מוגדר כמי שהיה חבר באגודה במועד הפיכת החברה לקרן פנסיה ותיקה סגורה ביום 31.12.1994, ומאז לא חדלה חברותו. מי שחדלה חברותו בקרן בהתאם לתקנון החברה, שהיה בתוקף עד מועד אישורו, לא נחשב כחבר קרן גמלאות לחברי דן. למעט סייגים מסוימים, חבר חדל להיות חבר בקרן אם התחיל לקבל קצבה, או הפסיק לעבוד בחברה או בעת פטירתו.

קרן גמלאות לחברי דן הוקמה בשנת 1971 כקרן פנסיה מפעלית לשם השגת המטרות הבאות:

  • הענקת פנסיית זקנה, פנסיית נכות, ופנסיית שאירים לחברי הקרן.
  • תשלום קצבאות, תגמולים ותשלומים אחרים למי שהיו חברי "דן" או חברי האגודה ו/או שאיריהם, בסכום ובאופן שייקבעו בהתאם לתקנות קרן גמלאות חברי דן.
  • הקמת וניהול קרנות תשלומים לחברי האגודה וחברי "דן" או למי שהיו חברי האגודה ו"דן" ו/או לשאיריהם.
  • ביטוח חברי הקרן נגד סיכונים, בהתאם לתקנות שייקבעו, לרבות ביטוח משנה וביטוחים אחרים, בשם קרן גמלאות לחברי דן או החברה המנהלת או בשם חברי הקרן, נגד סיכונים ובגין התחייבויות הקרן או החברה.
  • הענקת הלוואות, מפרעות, ומקדמות לחברי קרן גמלאות ולחברי דן, בתנאים ובמועדים שונים בהתאם לתקנות הקרן וחברת דן.
  • גביית דמי חבר, תשלומים, תרומות, מתנות, ירושות ועיזבונות למטרות הקרן ולשם השקעתם, מכירתם וניהולם בהתאם למפורט בתקנון הקרן, ובתקנון החברה המנהלת.

החברות בקרן הינה אישית, ולכן קרן גמלאות לחברי דן, אינה ניתנת להעברה או ירושה. בעקבות הרפורמה הראשונה שנערכה בשוק הביטוח הפנסיוני החליטה ממשלת ישראל כי החל מינואר 1995 לא תהיינה קרנות הפנסיה הותיקות רשאיות לצרף אליהן עמיתים חדשים. לכן, החל ממועד זה, נסגרה גם קרן גמלאות לחברי דן בפני מצטרפים חדשים. בדומה למרבית קרנות הפנסיה שנוהלו על ידי הסתדרות העובדים, גם קרן וותיקה זו סבלה מגירעונות במועד סגירתה למצטרפים חדשים, ולכן הועברה לניהול המדינה. הסדר זה הוביל לסדרת תקנות שהוחלו על קרנות הפנסיה הגירעוניות, אשר גרמו לעלייה בדמי הניהול וקיצוץ בדמי הגמולים, ובזכויות נוספות של המבוטחים. מאז יולי 2005 הפכה הקרן למאוזנת, זאת בעקבות ניסוחו מחדש של תקנון הקרן משנת 1971, כניסת התקנון החדש לתוקף ביולי 2005 ותוכנית ההבראה שהציגה הקרן, ואושרה על ידי הממשלה

דואג לפנסיה שלך?

מלא את הפרטים הבאים ותקבל הצעה אטרקטיבית של ביטוח פנסיוני ללא כל התחייבות מצדך

אני מאשר/ת קבלת דוא"ל בנושא חדשות, עדכונים, מבצעים ופרסומות מאתר קרדיט ישראל

 y