חיסכון פנסיוני

מבין החסכונות אשר יחסוך האדם בחייו אולי הגדול והמשמעותי מביניהם הינו החיסכון הפנסיוני. החיסכון הפנסיוני נועד על מנת להבטיח הכנסה שוטפת בצורת קיצבה חודשית המשולמת לחוסך מיום פרישתו לגמלאות.

כיוון ובימינו מדובר על תקופת חיים למה אשר צפויה להמשך ב-15-20 שנה ואף יותר, הסכומים אותם נידרש לחסוך על מנת לקבל קצבה אשר תאפשר מחייה ואף חיים ברמת החיים לה הורגלנו יהיו גבוהים מאד, גבוהים אף מהחזרי המשכנתא אשר ביצענו. למרות הצורך והחשיבות אשר יש לנושא חיסכון פנסיוני, עבור רבים מאיתנו רב הנסתר על הנגלה. מעברים תכופים בין מקומות עבודה ופיחת חסכונות חדשים בכל אחד מן המקומות, דפי ריכוז מידע המשמשים לבלבל יותר מאשר לגלות, ונתוני חסכון אשר הוא מן הסבוכים הקיימים בשוק, כל אלו מביאים לידי כך כי החסכון הגדול והמהותי בחיינו נעשה על פי רב מתוך עיוורון מסוים, ללא הבנה מספקת וללא בקרה מספקת.

חיסכון פנסיוני – הגורמים המשפיעים

ככל חסכון, גם החיסכון הפנסיוני מושפע מגורמים רבים. בין הגורמים ניתן למנות את תקנות המיסוי, תקנון החיסכון הפנסיוני בו בחרנו ומדיניות ההשקעות שלו, שוק הון, דיני עבודה וחוזים וכן עקרונות ביטוחיים שונים. בחלק מתוכניות חיסכון פנסיוני, נוסף על רכיב החסכון קיים אף רכיב הביטוח המכסה ביטוח חיים וביטוח אובדן כושר עבודה.

ביטוח החיים אשר כלול במסגרת חיסכון פנסיוני בה לתת מענה וכיסוי עבור בן או בת הזוג של המבוטח וכן עבור ילדיו אשר עדיין לא הגיעו לגיל 21. בנוסף, במידה וקיימים אנשים נוספים אשר אינם כשירים ותלויים במבוטח למחייתם אף הם נכללים תחת ביטוח חיים זה.

חיסכון פנסיוני – סוגים עיקריים

כאשר באים לבחון את נושא חיסכון פנסיוני יש להבין כי חיסכון פנסיוני נחלק לשלושה רכיבים אשר אינם תמיד מתקיימים בכל אחד מסוגי החסכונות:

 • חסכון קצבתי – חיסכון קצבתי הינו חיסכון אשר מטרתו להעניק קצבה חודשית קבועה מיום הפרישה לגמלאות ועד ליום מותו של המבוטח.
 • חסכון הוני – חיסכון הוני הוא חיסכון אשר ניתן למשכו בצורת הון בעת הפרישה לגמלאות. כיום, תוכניות חיסכון פנסיוני אשר הינן הוניות מופנות להשקעה בתוכניות קצבתיות ביום שיחרורן ולא ניתן לקבלן כתשלום חד פעמי.
 • כיסוי ביטוחי – כיסוי ביטוחי הוא החלק מתוך ההפקדות המופנות לחיסכון פנסיוני אשר מיועד לכיסוי ביטוחי עבור מקרה מוות בו תשלום קצבה לבן או בת הזוג אשר נותרו עד ליום מותם, וכן לשאירים עד גיל 21, וכן עבור מקרי אובדן כושר עבודה בו תשולם למבוטח קצבה בגובה של עד 75% מגובה הכנסותיו לפני קרות המקרה הביטוחי ועד ליום הפרישה לגמלאות או החזרה לעבודה.

חיסכון פנסיוני – מסלולים והשוואה

קיימים כיום ארבעה מסלולי חיסכון פנסיוני עיקריים:

 • קרנות פנסיה חדשות
 • ביטוח מנהלים \ ביטוח לעצמאים הכולל רכיב חיסכון פנסיוני
 • קופות גמל
 • קרנות השתלמות

כל המסלולים כוללים הטבות מס, אך הטבות המס שונות בין שלושת המסלולים הראשונים לבין קרנות ההשתלמות שם חישוב הטבות המס הינו שונה. ניתן לקבל הטבות מס במסגרת קרנות השתלמות עד לגבול מסוים ובנוסף הטבות מס לחיסכון פנסיוני אחר. לא ניתן לקבל הטבות מס כפולות בגין הפקדות ומשיכות משני חסכונות פנסיונים שונים המיועדים לקיצבה (גם אם דרך הפקדה לקרן משלמת לקצבה).

חיסכון פנסיוני – קרנות פנסיה חדשות

קרנות הפנסיה החדשות הינן חיסכון פנסיוני אשר שם את הפוקוס על נושא החסכון, אך ניתן לכלול בו אף רכיבי ביטוח חיים וביטוח אובדן כושר עבודה. קרנות הפנסיה החדשות הינם קרנות משלמות לקיצבה, אשר מוכל בהם עקרון הערבות ההדדית. קביעת גובה  הקצבה נעשית ביום היציאה לגימלאות על פי הסכומים אשר נצברו בקרן ולוחות תוחלת החיים אשר יהיה מקובלים בעת היציאה לגימלאות. על פי רב, גובה דמי הניהול בקרנות הפנסיה החדשות נמוכות באופן משמעותי מהנהוג בביטוח מנהלים. אם נסכם את הדברים:

 • ערבות הדדית
 • קביעת הקצבה ביום הפרישה לגמלאות על פי לוחות תוחלת החיים אשר יהיו נהוגים אז
 • דמי ניהול: עד 6% מההפקדה השוטפת, 0.5% שנתי מהיתרה, קנס לפידיון הוני בגובה של 0.25% מהצבירה לכל שנת ותק בקרן.
 • גובה הקצבה אינו ידוע מראש במדויק.

חיסכון פנסיוני – ביטוח מנהלים \ ביטוח עצמאיים עם רכיב חיסכון פנסיוני

ביטוח מנהלים מיועדים עבור עובדים שכירים בלבד. עובדים עצמאיים רשאים לפתוח ביטוח עצמאיים עם רכיב חסכון פנסיוני אשר הינו המקבילה לביטוח המנהלים עבור השכירים בהבדל על פיו ההפקדות הן של העובד העצמאי בלבד ולא גם על חשבונו של המעסיק. ביטוח מנהלים וביטוח עצמאיים שמים את הדגש על מרכיבי הביטוח, למרות כי החוק מגביל את גובה הביטוח באחוזים מגובה ההפקדה.

בביטוח מנהלים הישן  ניתן היה למצוא הן מסלול הוני והן מסלול קיצבתי, כיום המסלולים כולם הינם קצבתיים, ואף המסלול ההוני מופנה עם שיחרורו לקרן המשלמת לקצבה.

בביטוח מנהלים וביטוח עצמאיים, נחתם חוזה עם חברת הביטוח אשר מבטיח מה יהיה גובה הקצבה בעת מועד היציאה לגמלאות. לוח תוחלת החיים בו נעשה שימוש הוא לוח תוחלת החיים ביום חתימת ההסכם, לאחר ביצוע תחזית על גביו. לסיכום:

 • אין ערבות הדדית
 • קביעת הקיצבה נעשית ביום החתימה על חוזה הביטוח
 • דמי ניהול: עד 13% מההפקדה (ובממוצע לא פחות מ-5%), 1%-2% שנתי מהיתרה, ללא קנס על פידיון הוני.
 • גובה הקצבה ידוע מראש במדויק.

חיסכון פנסיוני – קופות גמל

קופות גמל הינן חסכון הוני המקובל בעיקר בקרב עצמאיים. הדגש בקופות אלו הוא על נושא החסכון, ומרכיב הביטוח בהן הוא שולי. כיוון והחוק אינו מאפשר קבלת הסכום הצבור בצורה הונית, ההון מופרש לקרן המשלמת לקצבה ודרכה מועבר בצורת קצבה לעמית.

 • אין ערבות הדדית
 • חסכון הוני, קביעת הקיצבה נעשית בהתאם לקרן המשלמת לקצבה אליה מועבר הכסף, בעת העברת הכסף.
 • דמי ניהול: אין גביית דמי ניהול בעת ההפקדה, 0.5%-2% מהיתרה הצבורה באופן שנתי, אין קנס פידיון הוני.
 • גובה הקצבה נקבע בעת מעבר לקרן המשלמת לקיצבה

חיסכון פנסיוני – קרנות השתלמות

קרנות השתלמות אינן למעשה חיסכון פנסיוני ואינן משלמות לקיצבה, אולם ניתן לצבור בהן כספים ולהעבירן לקרנות משלמות לקיצבה עם פדייתן או לקבל תשלום חד פעמי בעת פדייתן. הטבות המס הנוגעות לקרנות השתלמות הינן נפרדות מאלו המיועדות לחיסכון פנסיוני וניתן לבצע הפקדות מזכות בהטבות מס לשני המסלולים.

 • אין ערבות הדדית
 • חסכון הוני טהור
 • דמי ניהול: אין גביית דמי ניהול בעת ההפקדה, 0.5%-2% מהיתרה הצבורה באופן שנתי, אין קנס פידיון הוני.

חיסכון פנסיוני – ניוד

ניתן לנייד את החסכון הפנסיוני בין אפיקי השקעה שונים כראות עיניו של המבוטח, בין המסלולים אשר מיועדים לחסכון פנסיוני בלבד (קופות גמל, קרנות פנסיה וביטוח מנהלים \ עצמאיים).

על פי הרחבות אשר נעשו בחוק, החל משנת 2008 ניתן למשוך כספים מחיסכון פנסיוני הוני רק אם קיים כיסוי המספיק לקבלת קצבה בגובה 3850 ש"ח. במידה וקיים בחסכון סכום הגבוה יותר מהקצבה המינימאלית הקבועה על פי חוק, ניתן למשוך את יתרת הסכום בצורת תשלום חד פעמי.

דואג לפנסיה שלך?

מלא את הפרטים הבאים ותקבל הצעה אטרקטיבית של ביטוח פנסיוני ללא כל התחייבות מצדך

אני מאשר/ת קבלת דוא"ל בנושא חדשות, עדכונים, מבצעים ופרסומות מאתר קרדיט ישראל

 y