מנורה מבטחים פנסיה

מנורה מבטחים פנסיה מנהלת את "מבטחים החדשה", הנחשבת לקרן הפנסיה הגדולה והמובילה בישראל, עם נתח שוק של 38% מסך נכסי קרנות הפנסיה החדשות. מנורה מבטחים פנסיה פועלת כחלק מחברת מנורה הוותיקה, הנחשבת לאחת מחברות הביטוח המובילות בישראל. הונה הצבור של מנורה מבטחים פנסיה נאמד בהיקף של 29 מיליארד ₪, והכנסתה השנתית, מדמי גמולים, מוערכת בהיקף של 3.6 מיליארד ₪.

על מנת להבטיח ל- 700,000 עמיתים ו- 15,000 מעסיקים ובני משפחותיהם שיעור קצבת פנסיה גבוה ככל שניתן, מעניקה מנורה מבטחים פנסיה ללקוחותיה רווחים גבוהים על הצבירות לגיל פרישה, תוך שמירה על חשיפה נמוכה לסיכונים. מנורה מבטחים פנסיה  מציעה למבוטחיה כיסוי נרחב ומקיף במיוחד, כולל קצבת פנסיה לכל החיים, בכל אחד משלושת המצבים:

  • פנסיית פרישה – המזכה את עמיתי קרן מנורה מבטחים פנסיה בקצבת זקנה צמודה למדד, החל מגיל 60 ולכל חייהם בהתאם למסלולי הפרישה הקיימים, מצבם המשפחתי וצורכיהם. מסלולי הפרישה מותאמים לקצבת הזקנה לה זכאי העמית מביטוח לאומי, וכוללים הבטחת פנסיה מ- 60 ועד 240 חודשים, כולל הבטחת תשלום פנסיה למוטבים או יורשים. כל עמית יכול לשלב סכום חד-פעמי של ערך פדיון הפיצויים עם פנסיה חלקית, וזאת בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי. כמו כן, מאפשרת הקרן למבוטח לקבל סכום חד-פעמי עד 25% מפנסיה באמצעות היוון של חמש שנים ובמקביל, לקבל קצבה חודשית שתחושב בהתאם לכך.

  • פנסיית נכות – מבוטחי מנורה מבטחים פנסיה שאיבדו את כושרם לעבוד זכאים לקבלת פנסיית נכות צמודה למדד במהלך השנה, חלקית או מלאה, זמנית או רצופה, בהתאם לאופי הנכות. שיעור הפנסיה המרבית עומד על 75% משכרו של המבוטח, ומחושב לפי הגבוה מבין: השכר הממוצע ב- 3 החודשים או השכר הממוצע ב-12 החודשים שקדמו לאירוע, בכפוף לתקרה הקבועה בתקנון. נכה סיעודי זכאי לפנסיית נכות הגבוהה ב- 40% בהשוואה לפנסיית הנכות הרגילה, למשך כל תקופת הזכאות. עמיתות בשמירת הריון, שאינן מסוגלות לעבוד, זכאיות אף הן לקצבה. במקרה של נכות משום תאונת דרכים, שאינה תאונת עבודה, או עקב פעולות איבה, תשולם פנסיית נכות מלאה, מבלי לקזז הכנסות מגורמים אחרים. בנוסף לתשלום הפנסיה החודשית, תפקיד קרן הפנסיה דמי גמולים לחשבונו של המבוטח בקרן, כתחליף לתשלומי העובד והמעסיק, על מנת להבטיח את פנסיית הזקנה. זאת, בהתאם להיקף הנכות שנקבע למבוטח ובמקרה של נכות שנגרמה בתאונת עבודה או פעולות איבה.

  • פנסיית שאירים – שאיריהם של עמיתי מנורה מבטחים פנסיה שנפטרו, זכאים לקצבה צמודה למדד במהלך השנה. אלמן או אלמנה יהיו זכאים לקצבה לכל החיים, ואילו ילדי העמית יהיו זכאים לקצבה עד גיל 21. שאירי העמית זכאים לקצבה בכל מקרה של פטירת העמית כתוצאה מתאונת עבודה או פעולות איבה. קצבת השאירים מהווה שיעור מההכנסה הקובעת לנכות ולשאירים, בהתאם לגיל הצטרפות העמית לקרן, ולמסלול הביטוח שבחר. הפנסיה המרבית לשאירים יכולה להגיע עד 120% מפנסיית השאירים הבסיסית, ועד 100% משכרו של המבוטח. אלמן/ה של עמית/ה שהקפיא/ה את זכויותיו בקרן ואינו מפקיד לקרן הפנסיה כספים באופן קבוע, זכאי גם הוא לפנסיית שאירים, בהתבסס על הסכום שצבר בקרן הפנסיה
דואג לפנסיה שלך?

מלא את הפרטים הבאים ותקבל הצעה אטרקטיבית של ביטוח פנסיוני ללא כל התחייבות מצדך

אני מאשר/ת קבלת דוא"ל בנושא חדשות, עדכונים, מבצעים ופרסומות מאתר קרדיט ישראל

 y